Co je to HACCP? Pomůžeme vám v preventivní ochraně před škůdci

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je systematický přístup k řízení bezpečnosti potravin, který pomáhá identifikovat a kontrolovat potenciální nebezpečí v potravinových výrobních procesech. Zahrnuje podrobnou analýzu možných nebezpečí, implementaci kontrolních opatření, stanovení kritických kontrolních bodů, monitorování a dokumentování postupů a přijímání korektivních opatření. HACCP je zvláště důležitý v potravinářských odvětvích, kde hrozí vysoké riziko kontaminace nebo onemocnění související s potravinami, například ve zpracovatelském a výrobním sektoru potravin. Pomáhá zajistit, že potraviny jsou bezpečné (eliminace biologických, chemických nebo fyzikálních rizik).

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - jsme schopni nabídnout hotelům, restauracím, potravinářským skladům ... pomoc v preventivní ochraně před škůdci.Dle nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, je provozovatel povinen určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu tzv. kritické body, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o těchto kritických bodech, termínech a prováděných kontrolách.

Jinak řečeno, odhalit nebezpečí spojená se zpracováním potravin a posoudit všechna rizika, která by mohla mít vliv na jejich čistotu a zdravotní nezávadnost. Pak lze definovat nutná preventivní opatření.

Při stanovení kritických bodů a jejich evidenci je třeba postupovat dle § 38 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění a čl. 5 Nařízení ES č. 852/2004.

Pro implementaci HACCP by potravinářské podniky měly dodržovat následujících sedm zásad:

1. Identifikovat potenciální nebezpečí a posoudit jejich pravděpodobnost a závažnost.

2. Identifikovat body ve výrobním procesu, kde lze aplikovat kontrolní opatření k eliminaci nebo snížení rizik.

3. Nastavit měřitelná kritéria pro určení, zda jsou Critical Control Points pod kontrolou.

4. Vyvinout metody pro monitorování Critical Control Points a zajištění, že jsou v rámci stanovených limitů.

5. Plánovat a provádět kroky, které se mají přijmout, pokud Critical Control Points nejsou v rámci stanovených limitů.

6. Pravidelně přezkoumávat a ověřovat účinnost systému HACCP.

7. Udržovat podrobné záznamy všech postupů, inspekcí a přijatých korektivních opatření.

Dodržování zásad HACCP pomáhá potravinářským podnikům snižovat rizika, splňovat regulační požadavky a zajišťovat bezpečnost a kvalitu svých výrobků. Je důležité pravidelně přezkoumávat a aktualizovat plány HACCP, aby odrážely změny ve výrobních procesech nebo nové předpisy.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.